.

.


 

FoU

Datainnsamling i kjelerom, Høyskolen for yrkesfag, illstrasjonsfoto

Institusjonene i høyere utdanning skal tilby forskningsbasert undervisning. Dette innebærer at de vitenskapelig ansatte som hovedregel skal være ansatt i kombinerte stillinger med rett og plikt til å drive FoU-arbeid. Slik er det også ved Høyskolen for yrkesfag.

Forskningsbasert undervisning foregår når vitenskapelig ansatte underviser innen sitt forskningsområde eller tilgrensende fagfelt, og når deres forskerkompetanse, forskererfaring og forskerinnsikt betyr noe for undervisningen. Forskningsbasert undervisning kan være formidling av etablert kunnskap, av ny anerkjent kunnskap eller av forskningsresultater som nettopp er blitt kjent.

Den erfaringsbaserte utdanningen ved Høyskolen for yrkesfag har et sterkt innslag av forskningsbasert undervisning gjennom at innhold og arbeidsmåter bygger på forskning og utvikling innen de respektive fagområdene.

Studentene vil møte lærerkrefter som formidler forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og som kan begrunne innhold og arbeidsmåter i studiet relatert til nyere forskning. Samtidig vil studentene få muligheter til å involvere seg i de ansattes FOU-prosjekter.

Forskningsbasert undervisning tydeliggjør sammenhengen mellom studiet og FoU-arbeidet.

Studentene skal øves opp i å innhente og tolke informasjon, være kritiske, vurdere etiske, miljømessige og økonomiske konsekvenser.

Studentene ved høyskolen videreutvikler sin FOU-kompetanse gjennom arbeidskrav, prosjektarbeider, praksis og laboratorieøvelser. FOU-arbeid gjennomføres og dokumenteres i tråd med regler for god forskningsetikk.

HØFY har en egen FOU-strategi og et Pedagogisk grunnlag som beskriver forskningsbasert undervisning, involvering av studenter i FoU-prosjekter, og hvordan lærerne er forskningsaktive og har en vitenskapelig tilnærming i undervisningen.

Høyskolen har en stab som er høyt faglig kvalifisert, og som driver forsknings- og utviklingsarbeid på internasjonalt nivå.

Alle faglig ansatte er forpliktet til å bidra i forskningsarbeidet ved HØFY. Faglig ansatte skal publisere i nasjonale og internasjonalt anerkjente vitenskapelige tidsskrifter, og formidle resultater fra egen andres forskning til studenter samarbeidspartnere.

HØFY har i 2020 etablert et FOU-fellesskap, som består av:

  • 2 professorer
  • 2 førsteamanuensiser
  • 2 førstelektorer
  • 4 høgskolelektorer
  • 3 stipendiater

FOU-arbeidet gjøres i samarbeid med HØFYs samarbeidspartnere i arbeidslivet for å sikre relevans. Faglig ansatte må forplikte seg til FOU-arbeid og en tidsbestemt progresjon i sine arbeider slik at det nedfelte kravet i FoU planen følges opp. FoU-fellesskapet har møte hver måned for å følge opp, drøfte og bidra i hverandres FOU-arbeider.