.

.

Pandemien

Stop pandemien

Gjeldende smitteverntiltak

 • Vær hjemme ved alle former for symptomer!

 • Test deg for Covid-19 ved mistanke om at du kan være smittet!

 • Bruk munnbind innendørs i rom sammen med andre!

 • Hold avstand til andre! (minimum 1 m)

 • Vær nøye med håndvask og hygiene ellers.


Smittevernveileder HØFY – Skoleåret 2021-22

Veileder, retningslinjer og varslingsliste

HØFY har her utarbeidet et dokument som informerer om og som regulerer arbeidet med smittevern ved høyskolen. I denne veilederen vil du finne høyskolens vedtatte og til enhver tid oppdaterte dokumenter i samband med høyskolens smittevernarbeid.
Smittevernveilederen må være et dynamisk dokument. Ny viten og endrede føringer fra helsemyndighetene vil selvsagt gi endringer i vår smittevernveileder. Derfor må studenter og ansatte holde seg oppdatert når skolen melder om endringer i veilederen. Endringer vil bli informert om via våre nettsider, epost til den enkelte student og ved oppslag på informasjonstavler.
Veilederen skal gi tydelige føringer til HØFY med hensyn til drift under koronavirusutbruddet (Covid-19- utbruddet). Utbruddets utvikling kan føre til behov for endringer på et senere tidspunkt.
Det er derfor viktig at alle ansatte og studenter ved HØFY både forholder seg til Folkehelseinstituttets (FHI) råd og informasjon til befolkningen og i tillegg følger med på HØFYs oversikt over viktig informasjon til studenter og ansatte i forbindelse med koronautbruddet.
HØFYs ledelse er ansvarlig for å etablere internkontrollrutiner som sikrer at miljøet ved skolen fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Ledelsen er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern og utarbeide planer og tiltak for å redusere risiko, jf. Internkontrollforskriften §5 (6). Denne veilederen er et slikt tiltak.
Vi understreker imidlertid behovet for at alle bidrar for å få til en forsvarlig og god drift under Covid-19utbruddet. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer et godt samarbeid mellom alle aktører som har oppgaver ved skolen. Dette gjelder også aktører som er organisert uavhengig av HØFY, men som er leietakere i tilstøtende areal/rom i skolebygningen.
Veilederen tar utgangspunkt i gjeldende rammebetingelser. Det betyr at veilederen legger til grunn gjeldende regelverk og finansiering, inkludert forskrifter med hjemmel i Koronaloven.
HØFY skal være en arena for studentenes læring, mestring og trivsel. Dette skjer i et samspill med høyskolens ansatte og samarbeidende aktører (FI, praksisplasser med mer). Veilederen skal støtte en god og trygg samhandling.
HØFY ser også sin regionale rolle og vil søke å være en konstruktiv aktør overfor tjenesteytere (som kollektivselskap) og samarbeidspartnere (praksisplasser m.m.).
Utbruddet kan vare i en lengre periode, avhengig av hvilke smittebegrensende tiltak som gjøres i samfunnet for øvrig. Det har derfor stor betydning at høyskolens formål innen utdanning og forskning i størst mulig grad kan virkeliggjøres, samtidig som smittevernet ivaretas for både studenter og ansatte. For å begrense smitte under en finnes det en rekke tiltak som høyskolen kan sette i verk.

 

Smitteforebyggende tiltak
Det kan gjøres svært mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smitte-spredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner og ulike institusjoner. Tiltakene må tilpasses slik at man kan fokusere på det som er viktigst i den aktuelle situasjonen.

I denne veilederen beskriver vi tiltak for å begrense smittespredning blant studenter og ansatte ved Høyskolen for yrkesfag as (HØFY).

Ingen kan lastes dersom smitte oppstår på høyskolen. Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet, kan sykdom oppstå fordi det ikke er mulig å forhindre alle nye tilfeller. Tiltakene beskrevet her vil likevel begrense smittespredning blant studenter og ansatte ved høyskolen.

Tiltakene i teksten nedenfor er en beskrivelse av hvilke smitteverntiltak som må være på plass for å lykkes med å redusere smitterisiko til et minimum. Kommunehelsetjenesten har smittevernkompetanse, og kan konsulteres ved spørsmål om organisering og tilrettelegging lokalt.

 

1. Syke personer skal ikke oppholde seg på studiestedet
Symptomer på Covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Sykdommen er først og fremst smittsom hos personer som har symptomer, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.

 

Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer, denne andelen er kanskje høyere hos ungdom. Hos noen personer med Covid-19 kan symptomene utvikle seg videre i løpet av en uke til hoste, feber og kortpustethet, og noen svært få kan få et alvorlig forløp med behov for behandling på sykehus. Alvorlig Covid-19-sykdom er sjelden hos unge voksne.

 

2. Dersom man blir syk eller føler seg syk
De første symptomene: De hyppigst beskrevne symptomer på Covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme.

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet Covid-19 (smitteoppsporing), og varsler smittede og nærkontakter. De vil ikke varsle HØFY om den enkelte smittede på grunn av taushetsplikt.

 • Ansatte og studenter oppfordres derfor til selv å varsle, se «Varslingsliste» nedenfor for hvem man skal varsle til.
 • Studenter kan som et alternativ si ifra til læreren på sitt studieprogram. Læreren varsler da videre i henhold til varslingsliste.

Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak som for eksempel å definere hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene, og om det er behov for informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak er det kommunehelsetjenestens oppgave å gi pålegg til høyskolen om dette.

Nedenfor utdypes det når studenter og ansatte kan eller ikke kan være på studiested.

 

3. Når kan studenter og ansatte møte på studiested?

 • Studenter og ansatte kan være på studiested når de ikke har symptomer på sykdom (men se fjerde kulepunkt nedenfor).
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan studenter og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet Covid-19, kan studenten og den ansatte møte ved studiested som normalt, men skal umiddelbart gå hjem dersom de får symptomer (se under).
 • Studenter og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på studiested.
 • Noen kan ha rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon. Disse studentene eller ansatte kan komme på campus så fremt de ellers er friske.

 

4. Når skal studenter og ansatte ikke møte på studiested?
Det er viktig at studenter og ansatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at man ikke skal møte på studiested med symptomer.

En varsling om at man er syke eller føler symptomer vil være frivillig, men slike opplysninger er nyttige for HØFY for å iverksette egne tiltak. Det vil være tilstrekkelig å vite hvor vedkommende har vært og hvilken gruppe/studieprogram man tilhører. Opplysningen trenger altså ikke å spesifisere den enkeltes navn. Den enkelte som gir fra seg opplysninger om egen smitte må gi samtykke til videre bruk av opplysningene. HØFY etablerer gode rutiner som sikrer at det ikke lagres mer opplysninger enn nødvendig, og ikke lengre enn nødvendig.

 • Studenter og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte ved studiested. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Studenter eller ansatte som har bekreftet Covid-19 skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift som regulerer isolasjon er gitt av Helsedirektoratet.
 • Studenter eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet Covid-19 skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift som regulerer karantene er gitt av Helsedirektoratet.

 

5. Når sykdom oppstår på høyskolens område
Studenter og ansatte som får symptomer på luftveisinfeksjon bes forlate studiestedet. Det er viktig å minne den syke om å kontakte eventuelle pårørende for å sikre tilsyn ved en rask forverring av tilstanden. Den syke bør ikke ta offentlig transport.

Dersom den syke må hentes, skal han/hun vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre personer.

Den syke bør ta på munnbind dersom det ikke er mulig å holde to meters avstand til andre. Bruk av munnbind kan redusere smittespredning til andre.

Ved behov for toalett, skal dette ikke brukes av andre før det er rengjort.

De som har vært i kontakt med studenten eller den ansatte må vaske hender. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der den syke har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler.

Andre smitteverntiltak som er skissert i de følgende kapitlene, vil redusere risiko for smittespredning.

 

6. Studenter og ansatte som får bekreftet Covid-19-sykdom
Disse skal følges opp av kommunehelsetjenesten for å få forsvarlig helsehjelp. Eventuell testing avklares med lege etter gjeldende retningslinjer. Kommunehelsetjenesten vil kartlegge og følge opp nærkontakter til Covid-19-positive personer i henhold til gjeldende anbefalinger.

 

7. Hva hvis en i husstanden til en student/ansatt er syk
Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet Covid-19, skal studenten/den ansatte møte som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra studiested dersom de får symptomer, som nevnt i avsnittet over. Andre hygienetiltak som er skissert i de følgende kapitlene, vil redusere risiko for smittespredning.

 

8. Hvis en i husstanden til en student/ansatt har bekreftet Covid-19
Hvis en i husstanden har fått bekreftet Covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene.
Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på studiested.
Hjemmekarantene og hjemmeisolasjon:
Folkehelseinstituttet har utformet råd for hjemmekarantene og hjemmeisolasjon på flere språk.

 

9. Smittesporing
Det er kommunehelsetjenesten som foretar smittesporing ved eventuell påvisning av Covid-19 hos en av våre studenter eller ansatte. Kommunehelsetjenesten vil i forbindelse med dette kunne be om høyskolens assistanse.

Høyskolen vil kunne opplyse om hvem som er registrert som deltaker i et gitt emne hvor en smittebærer har deltatt.

HØFY vil i avgrenset grad kunne gjennomføre registrering av oppmøtte studenter. Høyskolen har i dag ikke effektive systemer for å digitalt registrere tilstedeværelse. Tallet på studenter og grupper er likevel såpass lavt at det kan la seg gjøre å kartlegge relativt presist hvem som har vært til stede i de ulike gruppene de siste dagene.

Smittesporingen må derfor gjøres individuelt med utgangspunkt i intervjuer med den som har blitt smittet. Det er kommunehelsetjenesten som gjennomfører intervjuene, men høyskolens ansatte kan bli bedt om å gi assistanse i forbindelse med den konkrete oppfølgingen av og informasjonsflyten til studenter som har vært i nærkontakt med den aktuelle smittebæreren.

 

10. God hygiene
God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med Covid-19. Disse tiltakene skal redusere smitte via gjenstander og hender og redusere smitte ved hoste.

Rene hender er det viktigste tiltaket mot slik indirekte smitte.

Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Det er viktig at alle studenter og ansatte er kjent med tiltakene under. Det er ikke nødvendig med spesielt smittevernutstyr, annet enn ikke-medisinske munnbind/ansiktsmasker til studenter eller ansatte som blir syke og hvor det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet. Studenter og ansatte skal vaske hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær.

Råd om god håndhygiene skal forsterkes ved å gi påminnelser muntlig og ved å henge opp plakater med instruksjon for god håndvask.

Studenter og ansatte skal vaske hender:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man ankommer studiested
 • Ved bytte av forelesningsrom, grupperom, møterom, kontor o.l.
 • Før man ankommer kantine eller andre fellesrom.
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Ved synlig skitne hender

Alternativer til håndvask:
Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.

Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er håndvaskmuligheter (for eksempel i klasse- og forelesningsrom, gangarealer (ved møterom og toaletter o.l.), ved inngangspartier og ved kantiner).

Alkoholbasert hånddesinfeksjon er lite effektivt ved synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.

Alkoholbasert hånddesinfeksjon er egnet ved undervisning utendørs, etter at skitne hender først er rengjort med våtservietter.

Hyppig håndvask – slik forebygger du hudproblemer Statens arbeidsmiljøinstitutt gir gode råd for å forebygge hudproblemer

Hostehygiene:
Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for studenter/ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.

Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.

Munnbind:
Generelt gjelder det at ansatte og studenter selv må holde seg med munnbind.

Følgende unntak gjelder:
Munnbind vil være tilgjengelig for personer som merker symptomer på Covid-19 mens man er på studiestedet. I tråd med Arbeidstilsynets veileder anskaffer HØFY munnbind for personer som merker symptomer på Covid-19 mens man oppholder seg på studiestedet. I den forbindelse gir vi følgende beskrivelse/veiledning:

 • Dersom du merker symptomer på Covid-19 mens du er på jobb, må du umiddelbart holde avstand og reise hjem straks. Hjemreise bør ikke være med kollektivtransport. Hvis annet ikke er mulig må du bruke munnbind.
 • Munnbind til dette formål finnes ved HØFYs hovedinngang. Munnbindet oppbevares i lukket plastpose, merket med «Munnbind. NB! Kun til bruk for personer som har symptomer på Covid-19».

Munnbind ved bruk av kollektiv transport til/fra arbeid:
Hver student/ansatt er selv ansvarlig for å beskytte seg og andre ved bruk av kollektiv transport mellom hjem og arbeid. Dersom dette innebærer bruk av munnbind er den enkelte selv ansvarlig for å holde dette.

 

11. Godt renhold
Renholdet i HØFYs lokaler blir utført av et eksternt innleid renholdsfirma. Det forutsettes at renholdfirmaet er oppdatert om ekstraordinære renholdskrav i forbindelse med pandemien. HØFYs ledelse kommuniserer nært med renholdsfirmaet, og oppdaterer firmaet i forhold til variasjoner i opplæringsaktivitet og bruk av skolens fellesareal, klasserom og auditorium.
Det er likevel viktig å påpeke i veiledningen at:

Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt  ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager, avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer.

Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte.

Høyskolen vil ikke kunne gjøre rent mellom hver bruker. Det pålegges derfor den enkelte bruker et ansvar for renhold:

Du må selv tørke av pult/arbeidsplass når du ankommer. Ulike former for rengjøringsutstyr (som for eksempel vaskeservietter og annen flatedesinfeksjon) vil være tilgjengelig i undervisningsrom, lesesaler og i kontorområder.

Det skal være oppslag om ditt ansvar for selv å tørke av din pult/arbeidsplass.

Den som leder en samling (for eksempel foreleser) skal selv gå foran med et godt eksempel og minne om behovet for å tørke av pult/arbeidsplass i forkant av samlingen.

Nettbrett, datamaskiner/tastaturer og annet utstyr som deles og brukes i undervisningen rengjøres etter bruk (minimum daglig). I noen tilfeller hvor renhold mellom hver bruker ikke er mulig kan bruk av hansker innføres.

Spisebord utenom kantine vaskes med vann og såpe etter bruk.

 

12. Renholdsfirma – innleid tjeneste
Renholdsfirmaet utfører et forsterket renhold på utsatte områder.

Toaletter og vaskeservanter må rengjøres hyppig. Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at søppel tømmes regelmessig.

Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og andre gjenstander som ofte berøres rengjøres hyppig.

Det gjøres kontinuerlig vurdering av behov for forsterket renhold med tanke på varierende bruk av for eksempel arbeidsflater i auditorium.

Løse tekstiler må vaskes etter anvisning.

Dokumentasjon på renholds- og desinfeksjonsmidler, HMS datablad for rengjøringsmidler, hånddesinfeksjon og flatedesinfeksjon vil være innleid renholdfirmas ansvar.

 

13. Redusert kontakt mellom personer
Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittebærere. For å oppnå dette kan avstand mellom studenter/ansatte økes. Gjennomføring av større enkeltarrangementer må gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet. Det er viktig at HØFYs administrasjon bidrar til å finne gode løsninger lokalt, slik at både studenter og ansatte føler seg trygge på at smitteverntiltakene kan gjennomføres. Det er viktig å understreke at personalet fortsatt skal ivareta studentenes behov for trygghet i den nye situasjonen og skape et godt psykososialt miljø.
 
For studenter med særskilte behov hvor det er vanskelig å regulere avstand til andre, blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hver student og ansatte, for eksempel ved å bruke digitale læringsformer eller faste grupper.
 

Det er to hovedtilnærminger for å minske kontakt mellom personer:

 • Overholde minst en meter mellom studenter/ansatte i alle situasjoner.
 • Dele studentene i faste, mindre grupper som kan omgås mer naturlig.

I mindre grupper er det enklere å holde avstand så sant gruppen er tilpasset romstørrelse. Hvis man er i stand til holde avstand begrenser man smittespredning innad i en gruppe. Bruker man faste grupper begrenses også smitte mellom studenter i ulike grupper. Dette letter arbeidet med smitteoppsporing og hindrer at studiestedet må stenge ved påvisning av smitte hos en student eller ansatt.

Det er uansett slik alle rom har trangere passasjer, som inn- og utgang, eller rundt møblement. Her er det viktig at man viser respekt og måtehold og slipper hverandre frem.

Det er en fordel at studenter og ansatte begrenser omgang med mange andre personer på fritiden. Her anmoder høyskolen sine ansatte om å følge de til enhver tid gjeldende anbefalingene fra helsemyndighetene om å begrense omgang med andre.

Det viktigste kontaktreduserende tiltaket ved HØFY er å holde minimum én meters avstand til andre. Det er særskilt viktig å være oppmerksom på trange passasjer i rommet, f. eks. ved inn-/utgang og ved møblement.

Når det blir for trangt skal studentene deles i mindre grupper. Ved fysisk plassmangel i HØFYs lokaler kan alternerende dager, ulik oppmøtetid, og alternative lokaler vurderes.

Høyskolen følger de til enhver tid gjeldene smittevernråd fra helsemyndighetene for antall personer man kan samle på et sted.

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning og klemming bør unngås.
 • Unngå å stå eller sitte tett, og hold minst én meters avstand fra hverandre.

Tetthet i grupper:

 • Større samlinger bør unngås.
 • Ta i bruk større lokaler eller utendørs undervisning der det er mulig.
 • Alle studenter bør ha egen pult/arbeidsplass for å sikre avstand på minst 1 meter. Der studenter ikke har egen pult, sikres arbeidsplass med noe avstand til andre.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Opprett eventuelt merking på gulvet for å sikre avstand mellom studenter i grupperom/klasserom, bibliotek, garderober og andre områder hvor det kan oppstå trengsel.

Pauser:

 • Ha pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall studenter som er i fellesarealer samtidig, og tilrettelegg for at pauser kan foregå utendørs.
 • Studenter må minnes på å holde avstand i pauser (minst 1 meter).

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Studenter og ansatte skal ikke dele mat og drikke.
 • Mat kan gjerne tilberedes på studiested i henhold til gjeldende retningslinjer for kantiner og serveringssteder.
 • Mat må serveres porsjonsvis.
 • Studenter og ansatte bør sitte på hver sin pult når de spiser, eller på fast plass med avstand (en meters avstand).
 • Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende.

Transport til studiested:

 • Bruk av offentlig transport til og fra studiested begrenses der det er mulig.
 • Oppstart av undervisning til ulik tid, kan redusere tetthet på offentlig transport i rushtiden.
 • Ved bruk av offentlig transport, bør man holde avstand til andre.
 • Studenter og ansatte må vaske hender når de kommer til studiested og tilbake til hjemmet.
 • Ekskursjoner som innebærer tett ansamling av studenter i store grupper og på offentlige transportmidler bør unngås.

Spesielt for ansatte:
Høyskolens ansatte oppfordres til dialog med sin nærmeste leder med personalansvar dersom det er behov for avklaringer knyttet til egen arbeidssituasjon.

For øvrig gjelder det:
Hovedregelen er fortsatt at ansatte har hjemmekontor. Endringer med hensyn til dette, som følge av gradvis opptrapping og tilbakeføring til studiestedene, vil bli informert om etter hvert.

For øvrig:

 • Man skal holde god avstand (minst en meter) til kolleger i møter og pauser.
 • Man MÅ unngå håndhilsning og klemming.
 • Man bør bruke videokonferanser i stedet for fysiske møter med kolleger der det er mulig.
 • Man må vaske felles nettbrett og datamaskiner/tastaturer etter bruk.
 • Man må være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom.
 • Man bør begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen der det er mulig.
 • Ansatte/vikarer bør unngå å jobbe på ulike studiested samme dag.

 

14. Kontaktinformasjon og varslingsliste

Høyskolen for yrkesfag AS (HØFY):

 1. Inge Myklebust, rektor og daglig leder, tlf 908 94 270, epost: inge.myklebust(a)hfy.no
 2. Grete Haaland, studieleder, tlf 954 24 548, epost: grete.haaland(a)hfy.no
 3. Frede Stenslie, administrasjonsleder, tlf 997 90 504, epost: frede.stenslie(a)hfy.no
 4. Atle Solbakken: kullkoordinator og lærer, tlf 468 99 675, epost: atle.solbakken(a)hfy.no

Gjøvik kommune:

 • Informasjonstelefon om korona – 61 15 89 11 – Telefonen er åpen mandag til fredag kl 08.30-15.00