Stop pandemien

Smittevernveileder HØFY – Skoleåret 2021-22

Veileder, retningslinjer og varslingsliste

HØFY har her utarbeidet et dokument som informerer om og som regulerer arbeidet med smittevern ved høyskolen. I denne veilederen vil du finne skolens vedtatte og oppdaterte smittevernarbeid.

Smittevernveilederen er et dynamisk dokument. Ny viten og endrede føringer fra helsemyndighetene vil selvsagt gi endringer i vår smittevernveileder. Derfor må studenter og ansatte holde seg oppdatert når myndighetene melder om endringer i smitteverntiltak og skolen melder om endringer i veilederen. Endringer vil bli informert om via våre nettsider og epost til den enkelte student.

Det er viktig at alle ansatte og studenter ved HØFY både forholder seg til Folkehelseinstituttets (FHI) råd og informasjon til befolkningen og i tillegg følger med på HØFYs oversikt over viktig informasjon til studenter og ansatte i forbindelse med koronautbruddet.

HØFYs ledelse er ansvarlig for å etablere internkontrollrutiner som sikrer at miljøet ved skolen fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Ledelsen er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern og utarbeide planer og tiltak for å redusere risiko, jf. Internkontrollforskriften §5 (6). Denne veilederen er et slikt tiltak.

Vi understreker imidlertid behovet for at alle bidrar for å få til en forsvarlig og god drift under Covid-19-pandemien. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer et godt samarbeid mellom alle aktører som har oppgaver ved skolen. Dette gjelder også aktører som er organisert uavhengig av HØFY, men som er leietakere i tilstøtende areal/rom i skolebygningen.

HØFY skal være en arena for studentenes læring, mestring og trivsel. Dette skjer i et samspill med høyskolens ansatte og samarbeidende aktører (Fagskolen Innlandet, praksisplasser med mer). Veilederen skal støtte en god og trygg samhandling.

 

Smitteforebyggende tiltak
Det kan gjøres svært mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner og ulike institusjoner. Tiltakene må tilpasses slik at man kan fokusere på det som er viktigst i den aktuelle situasjonen.

I denne veilederen beskriver vi tiltak for å begrense smittespredning blant studenter og ansatte ved Høyskolen for yrkesfag as (HØFY).

Ingen kan lastes dersom smitte oppstår på høyskolen. Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet, kan sykdom oppstå fordi det ikke er mulig å forhindre alle nye tilfeller. Tiltakene beskrevet her vil likevel begrense smittespredning blant studenter og ansatte ved høyskolen.

 

1. Syke personer skal ikke oppholde seg på studiestedet
Syke personer som er vaksinert, skal heller ikke oppholde seg på studiestedet.

Symptomer på Covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte.

 

2. Dersom man blir syk eller føler seg syk
Ved sykdomstegn skal man holde seg hjemme og teste seg for koronavirus. Man har også karanteneplikt ved nærkontakt med smittede personer. Detaljerte regler for karantene, testing og isolasjon finnes på www.helsenorge.no

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet Covid-19 (smitteoppsporing), og varsler smittede og nærkontakter. De vil ikke varsle HØFY om den enkelte smittede på grunn av taushetsplikt.

 • Ansatte og studenter oppfordres derfor til selv å varsle, se «Varslingsliste» nedenfor for hvem man skal varsle til.

Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak som for eksempel å definere hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene, og om det er behov for informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak er det kommunehelsetjenestens oppgave å gi pålegg til høyskolen om dette.

Nedenfor utdypes det når studenter og ansatte kan eller ikke kan være på studiested.

 

3. Når kan studenter og ansatte møte på studiested?

 • Undervisning vil være digital til og med uke 4 i 2022.
 • Ansatte skal som hovedregel ha hjemmekontor.
 • Studenter og ansatte kan være på studiested når de ikke har symptomer på sykdom (men se fjerde kulepunkt nedenfor).
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan studenter og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn og har testet negativt på covid-19.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet Covid-19, kan studenten og den ansatte møte ved studiested som normalt, men skal umiddelbart gå hjem dersom de får symptomer (se under). Hurtigtest anbefales.
 • Studenter og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på studiested.
 • Noen kan ha rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon. Disse studentene eller ansatte kan komme på campus så fremt de ellers er friske.

 

4. Når skal studenter og ansatte ikke møte på studiested?
Ansatte og studenter skal ikke møte når man har symptomer på covid-19, eller har vært i nærkontakt med person som er smittet av covid-19. Ved symptomer eller nærkontakt gjelder reglene for testing, karantene og isolasjon på www.helsenorge.no.

En varsling om at man er syk eller føler symptomer vil være frivillig, men slike opplysninger er nyttige for HØFY for å iverksette egne tiltak. Det vil være tilstrekkelig å vite hvor vedkommende har vært og hvilken gruppe/studieprogram man tilhører. Opplysningen trenger altså ikke å spesifisere den enkeltes navn. Den enkelte som gir fra seg opplysninger om egen smitte må gi samtykke til videre bruk av opplysningene. HØFY etablerer gode rutiner som sikrer at det ikke lagres mer opplysninger enn nødvendig, og ikke lengre enn nødvendig.

 • Studenter og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte ved studiested. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Studenter eller ansatte som har bekreftet Covid-19 skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no).
 • Studenter eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet Covid-19 skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet.

 

5. Når sykdom oppstår på høyskolens område
Studenter og ansatte som får symptomer på luftveisinfeksjon får utdelt hurtigtest som tas i et eget rom, og bes forlate studiestedet. Det er viktig å minne den syke om å kontakte eventuelle pårørende for å sikre tilsyn ved en rask forverring av tilstanden. Den syke bør ikke ta offentlig transport.

Dersom den syke må hentes, skal han/hun vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre personer.

Den syke må ta på munnbind.

Ved behov for toalett, skal dette ikke brukes av andre før det er rengjort.

De som har vært i kontakt med studenten eller den ansatte må vaske hender. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der den syke har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler.

Andre smitteverntiltak som er skissert i de følgende kapitlene, vil redusere risiko for smittespredning.

 

6. Studenter og ansatte som får bekreftet Covid-19-sykdom
Disse skal følges opp av kommunehelsetjenesten for å få forsvarlig helsehjelp. Eventuell testing avklares med lege etter gjeldende retningslinjer. Kommunehelsetjenesten vil kartlegge og følge opp nærkontakter til Covid-19-positive personer i henhold til gjeldende anbefalinger.

 

7. Hva hvis en i husstanden til en student/ansatt er syk
Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet Covid-19, skal studenten/den ansatte møte som normalt. Disse skal imidlertid ta en hurtigtest og gå hjem fra studiested dersom de får symptomer, som nevnt i avsnittet over. Andre hygienetiltak som er skissert i de følgende kapitlene, vil redusere risiko for smittespredning.

 

8. Hvis en i husstanden til en student/ansatt har bekreftet Covid-19
Hvis en i husstanden har fått bekreftet Covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene.
Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på studiested.

 

9. Smittesporing
Det er kommunehelsetjenesten som foretar smittesporing ved eventuell påvisning av Covid-19 hos en av våre studenter eller ansatte. Kommunehelsetjenesten vil i forbindelse med dette kunne be om høyskolens assistanse.

Høyskolen vil kunne opplyse om hvem som er registrert som deltaker i et gitt emne hvor en smittebærer har deltatt.

 

10. God hygiene
God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med Covid-19. Disse tiltakene skal redusere smitte via gjenstander og hender og redusere smitte ved hoste.

Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Det er viktig at alle studenter og ansatte er kjent med tiltakene under. Det er ikke nødvendig med spesielt smittevernutstyr, annet enn munnbind til studenter eller ansatte som blir syke og hvor det ikke er mulig å holde én meters avstand.

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Studenter og ansatte skal vaske hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær.

Råd om god håndhygiene skal forsterkes ved å gi påminnelser muntlig og ved å henge opp plakater med instruksjon for god håndvask.

Studenter og ansatte skal vaske hender:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man ankommer studiested
 • Ved bytte av forelesningsrom, grupperom, møterom, kontor o.l.
 • Før man ankommer kantine eller andre fellesrom.
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Ved synlig skitne hender

Alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.

Hånddesinfeksjon er plassert flere steder i HØFYs lokaler.

Dersom tørkepapir ikke er tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.

Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.

Munnbind skal benyttes når det ikke er mulig å overholde én meters avstand. Generelt gjelder det at ansatte og studenter selv må holde seg med munnbind.

Munnbind vil være tilgjengelig for personer som merker symptomer på covid-19 mens man er på studiestedet.

 

11. Godt renhold
Renholdet i HØFYs lokaler blir delvis utført av et eksternt innleid renholdsfirma og delvis av HØFY selv. HØFYs ledelse kommuniserer nært med renholdsfirmaet, og oppdaterer firmaet i forhold til variasjoner i opplæringsaktivitet og bruk av skolens fellesareal.

Grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte. Det gjøres kontinuerlig vurdering av behov for forsterket renhold med tanke på varierende bruk av for eksempel arbeidsflater i auditorium.

Høgskolen vil ikke kunne gjøre rent mellom hver bruker. Det pålegges derfor den enkelte bruker et ansvar for renhold ved selv å tørke av pult/arbeidsplass når du ankommer. Ulike former for rengjøringsutstyr (som for eksempel vaskeservietter og annen flatedesinfeksjon) vil være tilgjengelig i undervisningsrom, lesesaler og i kontorområder.

 

12. Redusert kontakt mellom personerRedusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittebærere. For å oppnå dette kan avstand mellom studenter/ansatte økes. Gjennomføring av større enkeltarrangementer må gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet. Det er viktig at HØFYs administrasjon bidrar til å finne gode løsninger lokalt, slik at både studenter og ansatte føler seg trygge på at smitteverntiltakene kan gjennomføres. Det er viktig å understreke at personalet fortsatt skal ivareta studentenes behov for trygghet i den nye situasjonen og skape et godt psykososialt miljø.

For studenter med særskilte behov hvor det er vanskelig å regulere avstand til andre, blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hver student og ansatte, for eksempel ved å bruke digitale læringsformer eller faste grupper.

Hovedtilnærmingen for å minske kontakt mellom personer er å flytte undervisning og møtevirksomhet til digitale arenaer. Når dette ikke er mulig, må man overholde minst én meter mellom studenter/ansatte i alle situasjoner.

Det er en fordel at studenter og ansatte begrenser omgang med mange andre personer på fritiden. Her anmoder høgskolen sine ansatte om å følge de til enhver tid gjeldende anbefalingene fra helsemyndighetene om å begrense omgang med andre.

Høgskolen følger de til enhver tid gjeldene smittevernråd fra helsemyndighetene for antall personer man kan samle på et sted.

Det er utformet en arealberegning for høgskolens undervisningsrom som tar høyde for kravet om minimum én meters avstand mellom personer. Det faktiske antallet personer man kan samle innendørs vil altså begrenses av rommets størrelse. Arealberegningen vil derfor være styrende for HØFY, og utgangspunktet for beregningen er altså «en-meters-regelen» (avstandskravet).

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning og klemming bør unngås.
 • Unngå å stå eller sitte tett, og hold minst én meters avstand fra hverandre.

Tetthet i grupper:

 • Større samlinger bør unngås.
 • Alle studenter bør ha egen pult/arbeidsplass for å sikre avstand på minst 1 meter. Der studenter ikke har egen pult, sikres arbeidsplass med noe avstand til andre.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene.

Pauser:

 • Ha pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall studenter som er i fellesarealer samtidig, og tilrettelegg for at pauser kan foregå utendørs.
 • Studenter må minnes på å holde avstand i pauser (minst 1 meter).

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Studenter og ansatte skal ikke dele mat og drikke.
 • Studenter og ansatte bør sitte på hver sin pult når de spiser, eller på fast plass med avstand (1 meters avstand).
 • Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende.

Spesielt for ansatte:
Høyskolens ansatte oppfordres til dialog med sin nærmeste leder med personalansvar dersom det er behov for avklaringer knyttet til egen arbeidssituasjon.Hovedregelen er at ansatte har hjemmekontor. Endringer med hensyn til dette, som følge av gradvis opptrapping og tilbakeføring til studiestedene, vil bli informert om etter hvert.

For øvrig:

 • Man skal holde god avstand (minst 1 meter) til kolleger i møter og pauser.
 • Man MÅ unngå håndhilsning og klemming.
 • Man bør bruke videokonferanser i stedet for fysiske møter med kolleger der det er mulig.
 • Man må være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom.

 

13. Kontaktinformasjon og varslingsliste

Høyskolen for yrkesfag AS (HØFY):

 1. Inge Myklebust, rektor og daglig leder, tlf 908 94 270, epost: inge.myklebust(a)hfy.no
 2. Grete Haaland, studieleder, tlf 954 24 548, epost: grete.haaland(a)hfy.no
 3. Frede Stenslie, administrasjonsleder, tlf 997 90 504, epost: frede.stenslie(a)hfy.no
 4. Atle Solbakken: kullkoordinator og lærer, tlf 468 99 675, epost: atle.solbakken(a)hfy.no

Gjøvik kommune:

 • Informasjonstelefon om korona – 61 15 89 11 – Telefonen er åpen mandag til fredag kl 08.30-15.00