Satser på forskning

Anvendt forskning og utviklingsarbeid

Med etableringen av Høyskolen for yrkesfag startes også et eget forskningsprogram. Studentene som tar fatt på bachelorutdanningen i byggeplassledelse, vil få en undervisning som er forskningsbasert.

Forskning er et stort og sammensatt felt, og for den nye høgskolen er det kategoriene «anvendt forskning» og «utviklingsarbeid» som er aktuelle:

Anvendt forskning er, som navnet antyder, forskning som raskt kan få praktisk betydning for et aktuelt fagfelt. Forskerne vil arbeide med å få fram resultater/ny kunnskap som kan innarbeides i virksomheten og forbedre den. Forskningen vil derfor være rettet mot bestemte praktiske mål.

Utviklingsarbeid skal anvende eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring. Arbeidet skal søke å fremstille nye eller forbedrede materialer, produkter eller innretninger. Et annet mål er å innføre nye eller forbedrede prosesser, systemer og tjenester.

Sammen skal anvendt forskning og utviklingsarbeid dekke sentrale behov for å utvikle og dokumentere det faglige innholdet i det nye bachelorstudiet.

For å skape et godt forsknings- og utviklingsmiljø vil Høyskolen for yrkesfag allerede fra starten knytte til seg to doktorgrad-stipendiater (Ph.D.). Disse stipendiatene vil være stammen i forskningsmiljøet som etableres, og de vil ha en viktig rolle i framdriften og kvaliteten i FoU-arbeidet. Forskerne skal ha en både teknologisk og humanistisk tilnærming.

Hvilke temaer/oppgaver som forskerne skal satse på, vil bestemmes ut ifra undervisningen, fagene det undervises i, studieplaner og strategidokumenter. OsloMet – Storbyuniversitetet og dets Institutt for yrkesfaglærerutdanning vil bidra med kompetanse i FoU-arbeidet. For å sikre langsiktighet og nødvendig kontinuitet vil FoU-arbeidet også være forankret i styringsdokumenter og planer ved Høgskolen for yrkesfag.