Institusjonene i høyere utdanning skal tilby forskningsbasert undervisning. Dette innebærer at de vitenskapelig ansatte som hovedregel skal være ansatt i kombinerte stillinger med rett og plikt til å drive FoU-arbeid. Slik er det også ved Høyskolen for yrkesfag.

Den erfaringsbaserte utdanningen ved Høyskolen for yrkesfag har et sterkt innslag av forskningsbasert undervisning gjennom at innhold og gode arbeidsmåter bygger på forskning og utvikling innen de respektive fagområdene.

Innledningsvis er det behov for å ramme inn forskningsfeltet til HØFYs strategi, faglige profil og utdanninger. En innramming er yrkesfagene i vid forstand som er høyskolens kjernevirksomhet. Med yrkesfag menes all utdanning som kan føre fram til et fag- eller svennebrev eller tilsvarende. Med dette som utgangspunkt vil forskningen også være knyttet til arbeidsliv, utdanning og samfunn. 

Forskningsfeltet er knyttet til HØFYs virksomhet som er høyere yrkesfaglige utdanning der blant annet utdanning av ledere på bachelornivå som skal operere i et arbeidsliv der læring i arbeid, utvikling av teknologisk kompetanse, digitalisering, automatisering og robotisering er en del av hverdagen. Dette betyr at relasjoner mellom teknologi og læring, og hvilke implikasjoner dette har for utvikling av arbeidsplassen, vil være sentralt. 

Høyere yrkesfaglig utdanning er et relativt nytt begrep i Norge. For eksempel i Danmark betegnes denne utdannelsen som «profesjonsbachelor» og plasseres på nivå 7 i det danske nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. HØFYs forskning må forholde seg til diskursen i Bologna-prosessens tilnærming til høyere yrkesfaglig utdanning, der målet har vært å utvikle et felles European Higher Education Area (EHEA). Prosessen har skapt en felles forståelse innen høyere utdanning i Europa innenfor flere delområder; som gradsstruktur, kvalitetssikring, læringsutbytte og gjensidig godkjenning av utdanning mellom landene. 

HØFYs forskningsfelt skal knyttes til en overordnet forankring og den nasjonale og internasjonale diskursen på feltet. Feltet skal bygges/«konstrueres» gjennom omfattende litteraturgjennomgang for å etablere en nisje og «finne HØFYs posisjon» koblet til den vitenskapelige diskursen innenfor feltet. Ansvarlig forskning og innovasjon bør ligge til grunn (RRI)¹ som en kvalitetssikring av all FoU-virksomhet ved HØFY, likeledes HØFYs kvalitetssikringssystemer.

For sikre en balanse mellom det humanistiske og teknologiske vil det være nødvendig med en forskningstilnærming som ivaretar begge disse perspektivene. Det vil si at HØFY skal drive forskning som både tar utgangspunkt i teknologi og teknologisk utvikling og/eller tar utgangspunkt i menneskers utfordringer i dagens – og morgendagens arbeidsliv. Forskingsresultater fra virksomheten kan utgjøre et kunnskapsreservoar og fundament for å imøtekomme og gripe an utfordringer som våre studenter møter i det nye arbeidslivet. Det nye arbeidslivet blir blant annet påvirket av globale megatrender som også vil ha betydning for forskningens interesseområder og forskningsspørsmål. Noen typiske trender er1: Disruptiv teknologi og nye forretningsmodeller, digitalisering, globalisering, urbanisering og miljø – og klima utfordringer. FN’s bærekraftmål vil være en referanse.

Det vil være aktuelt med ulike forskningstilnærminger som kan være både handlings – og utviklingsorienterte og undersøkende, der ulike metoder som kvalitative individuelle forskningsintervjuer, fokusgruppeintervjuer, observasjon og lignende, men også kvantitative spørreundersøkelser

¹ Responsible Research and Innovation (RRI) – Ansvarlig forskning og innovasjon

Forskningen i HØFY skal gjennom publisering i anerkjente kanaler, bidra til ny kunnskap innenfor det definerte forskningsfeltet og samtidig berike HØFYs utdanninger med resultater fra egen og andres forskning. Forskningsaktivitetene skal utvikle individuell og kollektiv forskningskompetanse og kapasitet ved HØFY.

«Verden står ovenfor enorme utfordringer der forskning og innovasjon må og vil levere kunnskapen og løsningene vi trenger» (Forskningsrådet 2020, RRI). HØFYs forskning vil være knyttet til en allmenn oppfatning av forskningsbegrepet som kan forankres i OECDs definisjon:
«Forskning er en prosess som gjennom systematisk arbeid kan frembringe nye kunnskaper og økt viten (OECD). Begrepet forskning kan være vanskelig å definere, og i praksis legges ofte ulike definisjoner til grunn. Siden 1963 har Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) operert med begrepet forskning og utviklingsarbeid, forkortet FoU, som grunnlag for en internasjonal, sammenlignbar statistikk for personale og økonomiske ressurser. OECDs definisjoner (Frascati-manualen) har vunnet innpass i den statistikken som brukes i mange forskningspolitiske dokumenter. 

Det er særlig innenfor områdene FOU og anvendt forskning HØFYs forskningsvirksomhet vil finne sted, og der høyskolen forholder oss til følgende definisjoner: Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er definert som kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn, og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser. Anvendt forskning er også virksomhet av original karakter som utføres for å skaffe til veie ny kunnskap. Anvendt forskning er imidlertid primært rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser.