Opptakskrav og gjennomføring

Hovedregel for opptak til høyskolen er bestått videregående skole på studieforberedende linje. Det vil være en fordel for studentene om de i tillegg har noe praksis da yrkesfaglig forankring er viktig i studiet.

Alternativet til videregående er opptak på grunnlag av realkompetanse som normalt vil si at du er minst 25 år og har minst fem års praksis.

Innfasing av fagskoleingeniører

Studenter med eksamen fra toårig teknisk fagskole på bygg- eller anleggslinje vil kunne få godkjenning for de tre første semestrene i høyskoledanningen, men kan måtte gjennomføre nettbaserte kurs for å sikre tilstrekkelig faglig nivå innenfor de områder som godskrives før oppstart. Disse kursene skal sikre at studentene har tilstrekkelig kunnskap i matematikk og fysikk og at de blir oppdatert til bachelornivå på de emnene som de godskrives for fra tidligere fagskoleutdanning.

Ledelsesemnet i studiet

Studiet i byggeplassledelse har som tittelen sier, et fokus på ledelse og da med spesiell vekt på det å være mellomleder. På byggeplassen er det mange utfordringer som høyt tempo i et miljø med mange fremmedspråklige ansatte og mange underleverandører å forholde seg til. Samtidig er det et press for å øke effektiviteten og redusere kostnadene. Da trenger den opera­tive lederen gode verktøy. Studiet søker derfor å gi studentene praktiske verktøy som kan hjelpe i utføringen av lederjobben.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet vil kombinere teori og praksis på en spennende og relevant måte. I tillegg til stu- dentens egen praksis og praksisen som inngår i studiet, har alle lærerne relevant yrkespraksis i forhold til de emnene de skal undervise i. Dette gir en god forankring av utdanningen i den praktiske virkeligheten som studenten møter.

Skolearbeidet vil foregå både selvstendig og i grupper, og arbeidsformene vil være fore­lesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet. En del av fagstoffet vil være i form av videoer som kan repeteres så mange ganger studenten ønsker. Dette gjør at det blir mer tid til oppgaveløsning og veiledning på skolen.

Forkurs i matematikk for nye studen­ter

Nye studenter som har behov for oppfriskning i matematikk før skolestart, får tilbud om kurs. Det ene kurset er nettbasert, og det andre arran- geres på skolen før oppstart. Det nettbaserte kurset er lagt opp som selvstudium i eget tempo med støtte av undervisningsvideoer, eksempler på oppgaveløsning, forslag til øvingsoppgaver etc.

Boklister

Boklister legges ut før oppstart, slik at du kan skaffe deg aktuell faglitteratur i forkant. Skolen vil også gi studentene tilgang til offentlige og bransjerelaterte databanker som grunnlag for studiet og som hjelp i oppgaveløsning.

Ulike studieløp:

Heltidsstudier over tre år

Første år
 • Realfag: Matematikk og fysikk

 • Yrkesrettet kommunikasjon: Norsk og engelsk

 • Bedriftsledelse: Organisasjon og ledelse, økonomi og markedsføring.

 • Samordnet byggeprosess: Konstruksjoner, tekniske installasjoner, dokumentforståelse etc

 • Byggesaken: Søknadsprosedyrer, anbud og kontrakter, HMS

Andre år
 • Konstruksjon bygg med faglig ledelse: Konstruksjons­lære, betong-, stål- og tre-konstruksjoner, bygningsfy­sikk, faglig ledelse

 • Drift og produksjon av bygg

 • Forskning og utvikling i byggenæringen: Innføring i relevante FoU-metoder, beste praksis

 • Ledelse, kommunikasjon og organisering: Kommunika­sjon på byggeplass, leders rolle og ansvar

 • Byggeprosjektøkonomi og kontraktsjuss: Budsjett og kalkyler, økonomistyring av byggeprosjekter, analyse av prosjekter, kontraktsjuss og -endringer

Tredje år
 • Ledelse, kommunikasjon og organisering: Menneskeo­rientert ledelse, teknisk byggeledelse, møteledelse

 • Prosjektstyring: Metoder og verktøy

 • Planlegging, helhetsforståelse og logistikk: LEAN, logistikk, helhetlig byggeprosess

 • Planlegging, helhetsforståelse og logistikk: LEAN, logistikk, helhetlig byggeprosess

 • Praksis og bacheloroppgave: inkludert praksisperiode i en bedrift.

Deltidsstudier over fem år

Første år
 • Realfag: Matematikk og fysikk

 • Yrkesrettet kommunikasjon: Norsk og engelsk

 • Bedriftsledelse: Organisasjon og ledelse, økonomi og markedsføring.

 • Samordnet byggeprosess: konstruksjoner, tekniske installasjoner, dokumentforståelse etc.

Andre år
 • Realfag: Matematikk og fysikk

 • Yrkesrettet kommunikasjon: Norsk og engelsk

 • Bedriftsledelse: Organisasjon og ledelse, økonomi og markedsføring.

 • Byggesaken: Søknadsprosedyrer, anbud og kontrakter, HMS

 • Byggeprosjektøkonomi og kontraktsjuss: Budsjett og kalkyler, økonomistyring av byggeprosjekter, analyse av prosjekter, kontraktsjuss og -endringer

Tredje år
 • Konstruksjon bygg med faglig ledelse: konstruksjonslære, betong-, stål- og tre-konstruksjoner, bygningsfysikk, faglig ledelse

 • Drift og produksjon av bygg

 • Forskning og utvikling i byggenæringen: innføring i relevante FoU-metoder, beste praksis

Fjerde år
 • Ledelse, kommunikasjon og organisering: menneskeorientert ledelse, teknisk byggeledelse, møteledelse

 • Prosjektstyring: metoder og verktøy

 • Planlegging, helhetsforståelse og logistikk: LEAN, logistikk, helhetlig byggeprosess

Femte år
 • Ledelse, kommunikasjon og organisering: menneskeorientert ledelse, teknisk byggeledelse, møte- ledelse

 • Praksis og bacheloroppgave inkludert praksisperiode i en bedrift

Deltidsstudier over to og et halvt år

Med innfasing for tidligere fagskoleingeniører. Dette studiet forutsetter beståtte forkurs i realfag og byggfag.
Første år
 • Forskning og utvikling i byggenæringen: innføring i relevante FoU-metoder, beste praksis

 • Ledelse, kommunikasjon og organisering: menneskeorientert ledelse, teknisk byggeledelse, møteledelse

 • Prosjektstyring: metoder og verktøy

 • Byggeprosjektøkonomi og kontraktsjus: budsjett og kalkyler, økonomistyring av byggeprosjekter, analyse av prosjekter, kontraktsjus og –endringer

Andre år
 • Ledelse, kommunikasjon og organisering: menneskeorientert ledelse, teknisk byggeledelse, møteledelse

 • Prosjektstyring: metoder og verktøy

 • Planlegging, helhetsforståelse og logistikk: LEAN, logistikk, helhetlig byggeprosess

 • Praksis

 • Bacheloroppgave

Tredje år
 • Planlegging, helhetsforståelse og logistikk: LEAN, logistikk, helhetlig byggeprosess

 • Bacheloroppgave

Veien videre for deg med yrkesfag

Høyskolen for yrkesfag åpner nye muligheter for deg med en yrkesfagutdanning. Nå kan du velge å ta en bachelor innenfor ditt fagfelt!

Kontakt oss