Opptakskrav og gjennomføring

Hovedregel for opptak til høyskolen er bestått videregående skole på studieforberedende linje. Det vil være en fordel for studentene om de i tillegg har noe praksis da yrkesfaglig forankring er viktig i studiet.

Innfasing av fagskoleingeniører

Studenter med eksamen fra toårig teknisk fagskole på bygg- eller anleggslinje vil få god­kjenning for de tre første semestrene i høysko­ledanningen, men må gjennomføre og bestå to nettbaserte kurs før oppstart. Disse kursene skal sikre at studentene har tilstrekkelig kunnskap i matematikk og fysikk og at de blir oppdatert til bachelornivå på de emnene som de godskrives for fra tidligere fagskoleutdanning.

Ledelsesemnet i studiet

Studiet i byggeplassledelse har som tittelen sier, et fokus på ledelse og da med spesiell vekt på det å være mellomleder. På byggeplassen er det mange utfordringer som høyt tempo i et miljø med mange fremmedspråklige ansatte og mange underleverandører å forholde seg til. Samtidig er det et press for å øke effektiviteten og redusere kostnadene. Da trenger den opera­tive lederen gode verktøy. Studiet søker derfor å gi studentene praktiske verktøy som kan hjelpe i utføringen av lederjobben.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet vil kombinere teori og praksis på en spennende og relevant måte. I tillegg til stu- dentens egen praksis og praksisen som inngår i studiet, har alle lærerne relevant yrkespraksis i forhold til de emnene de skal undervise i. Dette gir en god forankring av utdanningen i den praktiske virkeligheten som studenten møter.

Skolearbeidet vil foregå både selvstendig og i grupper, og arbeidsformene vil være fore­lesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet. En del av fagstoffet vil være i form av videoer som kan repeteres så mange ganger studenten ønsker. Dette gjør at det blir mer tid til oppgaveløsning og veiledning på skolen.

Forkurs i matematikk for nye studen­ter

Nye studenter som har behov for oppfriskning i matematikk før skolestart, får tilbud om kurs. Det ene kurset er nettbasert, og det andre arran- geres på skolen før oppstart. Det nettbaserte kurset er lagt opp som selvstudium i eget tempo med støtte av undervisningsvideoer, eksempler på oppgaveløsning, forslag til øvingsoppgaver etc.

Boklister

Boklister legges ut før oppstart, slik at du kan skaffe deg aktuell faglitteratur i forkant. Skolen vil også gi studentene tilgang til offentlige og bransjerelaterte databanker som grunnlag for studiet og som hjelp i oppgaveløsning.