Bachelor i byggeplassledelse er for deg som ønsker å ha det overordnede ansvaret på byggeplassen. Dette innebærer blant annet prosjektledelse, økonomi, kontakt med underleverandører og sikkerhet. Studiet er utarbeidet i tett samarbeid med aktører i byggenæringen og gir viktig kompetanse for deg som vil jobbe som mellomleder, eller på andre nivåer i bygg- og anleggsbransjen.

Søk studieplass her!

Bli byggeplassleder med bachelor fra Høyskolen for Yrkesfag

Bachelor i byggeplassledelse er et hel- eller deltids nettbasert studium på 180 studiepoeng. Studiet er spesielt tilpasset for de med erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Opptak går både gjennom generell studiekompetanse, og praktisk erfaring og en yrkesfaglig bakgrunn.

Bachelor i byggeplassledelse er for de som ønsker å ha det overordnede ansvaret på byggeplassen på forskjellige nivåer og områder, være seg prosjektledelse, økonomi, kontakt med underleverandører og sikkerhet. Herunder ledelse av byggeprosjekter, men med særlig fokus på entreprenørsiden av byggeprosessen. Dette kan være både hos byggherrer, entreprenører og rådgivere.

Studiet er en mer erfaringsbasert utdanning, som i større grad kombinere det teoretiske med en praktisk tilnærming. Her utdannes byggeplassledere med bred og praksisnær kunnskap, gode ferdigheter og høy kompetanse.

Byggeplasslederutdanningen retter seg primært mot personer som innehar stilling som bas, anleggsleder eller byggeleder og som ønsker videreutdanning eventuelt som påbygning på teknisk fagskole, feks. utøvende med fagbrev innen bygg, klima/energi/miljø og elektro.

Høyskolen for yrkesfag har løpende opptak fram til studiestart. Registrer deg her.

Utdanningens pensum og innhold er utarbeidet basert på arbeidslivets behov. Under studietiden vil du opparbeide:

 • En helhetsforståelse for hele byggeprosessen og din rolle som leder
 • Kompetanse i tverrfaglig, flerkulturelt samarbeid, og koordinering på byggeplass 
 • Beherske digitale verktøy som BIM, Excel og andre digitale verktøy
 • Få en god forståelse for prosjektstyring, byggeplassøkonomi og kontraktsjus
 • Grunnleggende elementer i Lean-metoden, logistikk, produktivitet og praktiske anvendelsesområder innen byggenæringen
 • Faglig ledelse er et tema som går igjen i flere emner basert på to deler som er tett knyttet sammen: personalledelse hvor kommunikasjon, motivasjon og HMS er sentralt, og operativ ledelse for å sikre gjennomføring av de enkelte oppgavene på byggeplass. Ledelsesdelen gir en praktisk tilnærming til ledelse knyttet opp mot de spesielle utfordringene som ligger i det tekniske emneområdet.

Læringsformer
Skolen legger til rette for varierte læringsformer. Dette vil si at man blant annet benytter:

 • Gruppearbeid med logg og refleksjon
 • Prosjektarbeid med fokus på forskning, utvikling og tverrfaglighet
 • Forelesning
 • Praksisorientert undervisning med fokus på erfaring, forskning, utvikling og tverrfaglighet
 • Veiledning både enkeltvis og i grupper
 • Individuelle arbeidsoppgaver
 • Presentasjoner
 • Nettstøttet læring
 • Problembasert læring (PBL)

Arbeidskrav er tilstedeværelse i undervisning, innleveringer, presentasjoner, prøver, ekskursjoner, samarbeid med medstudenter, laboratoriearbeid, studentlogg sammen med refleksjonsnotater, veiledet praksis osv. Studentlogg og refleksjon har en sentral plass i opplæringen.

Redskapsfag og fellesfag foregår i caseoppgaver og prosjekter i både grunnlags- og fordypningsemnene. På denne måten sikres en helhetlig kompetanse med god relevans for yrkesutøvelsen.

Skolen tilstreber gode relasjoner mellom lærer og studenter, en tydelig og effektiv undervisning, tilrettelegging for og ledelse av gode læringsprosesser.

 • Studiet gir mellomlederkompetanse som kan brukes på flere nivå i bygg- og anleggsbransjen i tillegg til bygge- og anleggsleder. 
 • Lederutdanning som legger vekt på praktiske verktøy for utøvelse av ledelse på mellomledernivå. 
 • Bachelor i Byggeplassledelse kvalifiserer til opptak ved relevante masterutdanninger innen ledelse ved universiteter i Norge.

Opptakskravet er generell studiekompetanse fra videregående skole, fullført fagskoleutdanning eller realkompetanse. For søkere med generell studiekompetanse vil være en fordel om man i tillegg har noe praksis da yrkesfaglig forankring er viktig i studiet. 

Alternativet til videregående utdannelse er opptak på grunnlag av realkompetanse, som normalt vil si at du er over 25 år og har minst fem års praksis. 

Studenter med eksamen fra toårig teknisk fagskole innen relevant fagområde vil kunne få godkjenning for de tre første semestrene i høyskoledanningen. 

Du kan søke bachelor i byggeplassledelse innfasingsløp fra fagskole 2,5 år nettstøttet deltid med samlingssted Gjøvik eller Porsgrunn. Innfasingsløp fra fagskole på 1,5 år heltid finnes på Gjøvik. 

Heltidsstudenter 1,5 år (Gjøvik)

Første år

 • Forskning og utvikling i byggenæringen: innføring i relevante FoU-metoder, beste praksis
 • Ledelse, kommunikasjon og organisering: menneskeorientert ledelse, teknisk byggeledelse, møteledelse
 • Prosjektstyring: metoder og verktøy
 • Byggeprosjektøkonomi og kontraktsjus: budsjett og kalkyler, økonomistyring av byggeprosjekter, analyse av prosjekter, kontraktsjus og endringer
 • Planlegging, helhetsforståelse og logistikk: LEAN, logistikk, helhetlig byggeprosess

Andre år

 • Planlegging, helhetsforståelse og logistikk: LEAN, logistikk, helhetlig byggeprosess
 • Praksis
 • Bacheloroppgave

Deltidsstudenter 2,5 år (Gjøvik eller Porsgrunn)

Første år

 • Forskning og utvikling i byggenæringen: innføring i relevante FoU-metoder, beste praksis
 • Ledelse, kommunikasjon og organisering: menneskeorientert ledelse, teknisk byggeledelse, møteledelse
 • Prosjektstyring: metoder og verktøy

Andre år

 • Byggeprosjektøkonomi og kontraktsjus: budsjett og kalkyler, økonomistyring av byggeprosjekter, analyse av prosjekter, kontraktsjus og endringer
 • Planlegging, helhetsforståelse og logistikk: LEAN, logistikk, helhetlig byggeprosess
 • Praksis
 • Bacheloroppgave

Tredje år

 • Praksis
 • Bacheloroppgave

Et nettbasert deltidsstudium har tredagerssamlinger, tre ganger per semester. Det gis nettbasert undervisning og veiledning mellom samlingene.

Heltidsstudenter møter på skolen tre dager per uke. 

Studiearbeidet vil foregå både selvstendig og i grupper, og arbeidsformene vil være forelesninger, praktiske oppgaver individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring og veiledning. 

For å forberede studentene til det framtidige arbeidslivet vil studiet i byggeplassledelse inneholde et emne med praksis i næringslivet kombinert med en avsluttende bacheloroppgave.

 • Bacheloroppgaven skal knyttes opp imot gjennomført praksis og resultere i en rapport med fokus på et tverrfaglig forsknings-, endrings- eller utviklingsarbeid. 
 • Bacheloroppgaven skal gjennomføres etter godkjente metoder innenfor vitenskapelige forsknings- og utviklingsarbeider. 
 • Oppgaven vil gjennomføres sammen med høyskolens samarbeidspartnere eller gjennom studentenes egne nettverk. 
 • Entreprenørbedriftene Bygg og Anlegg Innlandets (EBA Innlandet) medlemsbedrifter har stilt seg positive til å ta inn studenter til praksis i sine bedrifter. 
 • Veiledet praksis gjennomføres med veileder ved aktuell bedrift og oppnevnt hovedveileder fra høyskolen. 

Om ønskelig omfatter studiet studentutveksling og mulighet for å ta emner ved utenlandske universiteter og høgskoler. Studiet har engelskspråklig pensumlitteratur og undervisning, samt skriftlige oppgaver på engelsk. I tillegg vil studiet fokusere på flerkulturell forståelse innenfor et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked.

Bachelor i byggeplassledelse er forsknings- og erfaringsbasert, men studiet er forankret i yrkesfag og kalles en yrkesbachelor. Praktisk medfører det at studentene møter lærerkrefter med relevant yrkeserfaring som formidler forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.

Skolen har en faglig stab som i tillegg til å være høyt faglig kvalifisert, også driver aktivt forsknings- og utviklingsarbeid på internasjonalt nivå.

Studentene skal øves i å innhente og tolke informasjon, være kritiske, ta hensyn til etiske, miljømessige og økonomiske konsekvenser, skrive praksisbaserte rapporter som bidrar til faglig utvikling i bransjen og gi faglige presentasjoner.

Studentene får innføring i vitenskapelige forskningsmetoder og utvikler kompetansen gjennom prosjektarbeider, praksis og laboratorieøvelser. Arbeidet dokumenteres i tråd med regler for god forskningspraksis og forskningsetikk.

Les mer om forskningsbasert undervisning her